Advokater vid fastighetsöverlåtelse i Spanien

Svenska Advokater Spanien vid fastighetsöverlåtelseDet rättsliga systemet i Spanien skiljer sig avsevärt från vad som gäller i Sverige vid köp av fastighet och fastighetsrätt. Det är därför tillrådigt att anlita advokathjälp vid förfarandet.

Vi har lång erfarenhet av att biträda klienter i samband med fastighetsöverlåtelser i Spanien. Vi biträder både privatpersoner och företag samt även mäklare, byggföretag och entreprenörer.

Många européer förvärvar fastigheter i Spanien och kommunerna på Costa del Sol beräknas växa med miljontals nya invånare -fasta och tillfälliga- den närmaste tiden. En del köper som investering medan andra vill ha fritidsboende eller planerar att stanna för gott.

Tillgången på nybyggda fastigheter har under senare år ökat explosionsartat, men ökade krav på miljöhänsyn och den stora belastningen på infrastrukturen har lett till nya och strängare byggplansförslag i många kommuner. Detta visar sig genom ett visst försvårande av nybyggnation med större krav från myndigheter och en mer detaljerad tillsyn, framförallt för de som vill köpa tomtmark och bygga själva samt för de som vill köpa fastighet på landsbygden. Vi fokuserar därför vårt arbete mer och mer på det kontrollarbete som bör göras i innan man bestämmer sig för att köpa en viss fastighet.

Köp av fastighet
Den som köper en fastighet i Sverige måste ansöka om inskrivning av förvärvet hos inskrivningsmyndigheten, vilket kallas för att söka lagfart. En köpare söker lagfart genom att skicka köpehandlingen i original. En köpehandling som enbart är undertecknad av köpare och säljare.Den som köper en fastighet i Spanien måste också ansöka om inskrivning hos inskrivningsmyndigheten, men formaliteterna här skiljer sig avsevärt från de i Sverige. För att en köpare ska kunna ansöka om lagfart hos inskrivningsmyndigheten i Spanien, gäller följande:

  • Köpehandlingen måste förrättas inför en notarius publicus, som kontrollerar att köpet uppfyller de krav som ställs och bevittnar att parterna undertecknar. Trots formkraven och notariens överinsyn får köparen inte genom denna handling på en gång full lagfart på fastigheten.Originalköpehandlingen, som undertecknats av båda parterna och notarius publicus, arkiveras och bevaras för alltid hos notarien. Till köparen utfärdas en så kallad “primera copia de escritura” (första kopia av originalköpehandling), vilken måste passera skattebetalningar och fastighetsregister enligt följande.
  • Innan köpehandlingen kan registreras av fastighetsregistret skall blanketter fyllas i och stämpelskatt betalas hos skattemyndigheten.
  • Köpehandlingen skall därefter inges till behörigt fastighetsregister för inskrivning. Hos fastighetsregistret görs ytterligare en prövning av om köpet uppfyller de formella kraven och då detta verifierats får köparen lagfart på fastigheten.Fastighetsregistren är självständiga organ, vilka drivs som enskilda företag av jurister som av staten är utsedda inskrivningsdomare.

Hur kan vi hjälpa Dig som vill köpa
1. Andrahandslägenhet/villa/radhus
När Du köper i andra hand, kontrollerar vi att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av skulder, avgifter, inteckningar eller pantbrev; vi bistår Dig i kontakten med mäklare, säljare och dennes eventuella ombud; vi redigerar köpekontrakt (handpenningsavtal, köpekontrakt, köpebrev); vi hanterar hela inskrivningsförfarandet och betalning av skatter och avgifter; vi ser till att el-, vatten- och ägarföreningsräkningar ställs om i Ditt namn och hjälper även till om Du vill ha autodebitering av räkningarna från Ditt bankkonto.

2. Lägenhet/villa/radhus på ritning
Vid så kallat köp på ritning, d.v.s. när byggnationen ännu ej uppförts, krävs ett omfattande arbete för att slutligen kunna förvärva fastigheten. Det vanliga kontrollarbetet (att fastigheten inte belastas med skulder, avgifter, inteckningar eller pantbrev) och redigering av köpekontrakt, måste kompletteras med kontroll av projektering, bygglov, myndighetsprövning etc.