Din advokat för arv och testamenten i Spanien

Svensk Advokat Spanien för arv & testamentenFöljande frågor uppstår när en svensk medborgare, med egendom i Spanien, avlider:

a) VEM ÄRVER?
Enligt den spanska lagens kollisionsnormer prövas rätten till arv enligt lagen i det land där den avlidne var medborgare per dödsdagen. När en svensk medborgare avlidit skall alltså frågan om vem som ärver denne avgöras enligt svensk lag. Detta gäller oavsett den avlidnes hemvist (residencia) och regeln avser all den avlidnes lösa och fasta egendom, både i Spanien och utomlands.

b) HUR FÖRDELAS ARVET?
Fördelning sker antingen legalt (enlig lag) eller testamentariskt (enligt testamente).

  • Den legala arvsrätten efter avliden svensk medborgare följer reglerna i svensk lag; Ärvdabalken.
  • Den lagstadgade arvsordningen kan modifieras genom testamente, dock med undantag för bröstarvingarnas rätt till laglott.

c) HUR GÅR ARVSFÖRRÄTTNINGEN TILL?
Själva förfarandet vid förrättning av boutredning, bodelning, arvskifte och arvsbeskattning efter en avliden svensk medborgare med tillgångar i Spanien, med eller utan hemvist i Spanien, skall ske enligt spansk lag.

d) VILKEN ROLL SPELAR DEN AVLIDNES HEMVIST?
Om den avlidne hade sin hemvist i Spanien (skattehemvist) skall förrättningen omfatta i princip all egendom i Spanien och utlandet. Rent generellt, arvsrätten bigger på universalitetsprincipen, vilken i praktiken betyder att hela handläggningen av ett dödsbo ska ske bara i ett land och omfatta all den avlidnes egendom “worldwide”.

Men ett spanskt dödsbo är inte någon juridisk person och därmed sker ingen beskattning av dödsboet som ett självständigt skattesubjekt. I Spanien, den skattskyldige är arvtagaren och därför är arvtagarens skattehemvist avgörande för obegränsat resp begränsat skattskyldighet i Spanien. En svensk arvtagare, skatteresident i Sverige, anses som begränsat skattskyldig i Spanien. Han eller hon arvbeskattas endast för egendom belägen i Spanien och som ingår i arvingens arvslott, och detta oavsett arvlåtarens resident status i Spanien.

Om den avlidne hade sin hemvist i utlandet kommer däremot territorialitetsprincipen att gälla vid arvsförrättningen i Spanien. Boutredningen kommer att omfatta enbart den egendom som finns i Spanien och arvinge arvbeskattas endast för den egendom som finns i Spanien och som ingår I arvingens arvslott.

e) FINNS GILTIGT TESTAMENTE?
Enligt spansk lag, skall giltigheten av ett testamentes form prövas enligt lagen i det land där testamentet upprättades. Giltigheten av testamentets innehåll prövas enligt lagen i det land där testatorn var medborgare vid dödstillfället.

UPPRÄTTANDE AV TESTAMENTE I SPANIEN

  • Testamentet skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av testatorn.
  • Makar undertecknar varsitt testamente. Inbördes testamenten mellan äkta makar går i regel inte att upprätta i Spanien (i vissa delar av Spanien tillåts dock denna form av testamente). Tilläggas kan att ett svenskt inbördes testamente gäller även i Spanien om man intygar att dess form överensstämmer med svensk lag.
  • Testamentet skall bevittnas av en spansk auktoriserad notarius publicus (eller en spansk konsul i utlandet).
  • Notarius publicus protokollför testamentet och originalet arkiveras och bevaras.
  • Testamentet registreras i ett centralt testamentsregister som finns i Madrid.
  • Testamentet skall förrättas på spanska och svenska.

Obs! Det är testators eget ansvar att se till att det som står i testamentet inte strider mot svensk lag. Ett i Spanien av svensk medborgare upprättat testamente kan strida mot svensk lag och därför vara ogiltigt, trots att det bevittnats och protokolliserats av spansk notarius publicus.

Är svenska testamenten giltiga i Spanien?
Svenska testamenten gäller i Spanien under förutsättning att de, till form och innehåll, överensstämmer med svensk lag.

ARVSBESKATTNING I SPANIEN
Beskattningsmyndighet:
Behörig myndighet i Spanien för arvsbeskattning varierar beroende på om den avlidne hade hemvist i Spanien eller inte.

Hade den avlidne sin hemvist i Spanien, t ex i Andalusien, är den regionala skattemyndigheten behörig myndighet för beräkning och uttagande av arvsskatt. Beslutanderätten är på så vis överflyttad från staten till regionen.

Hade den avlidne tillgångar i Spanien men hemvist i utlandet är istället AEAT i Madrid (statens skattemyndighet) behörig myndighet för beräkning och uttagande av arvsskatt.

Allmänna regler:
Arvsskatten skall betalas innan arvingarna får tillgång till kvarlåtenskapen.
Betalningsfrist: 6 månader från dödsdagen
Preskriptionstid: Arvsskatt preskriberas 4 år och 6 månader efter dödsfallet.
Arvsskatten i Spanien är progressiv.

Nära arvingar har rätt till särskilda skattefria avdrag (idag ca 16.000 Euro för efterlevande maka och barn).

För mer avlägsna släktingar, de som inte alls är släkt med den avlidne och för förmögna arvingar, multipliceras skatten från 1,05 upp till 2,4 ggr beroende på storleken på arvslotten.

Man bör anlita advokathjälp för att få arvsskatten beräknad, då det kan vara många aspekter att ta i beaktande.